Tag Archive | ธนาคารกสิกรไทย

4 เรื่องชวนคิด ก่อนกู้ซื้ออสังหาฯ

4 เรื่องชวนคิด ก่อนกู้ซื้ออสังหาฯ

เมื่อมีเงินเก็บ การสร้างสินทรัพย์เพื่อลงทุนระยะยาว อย่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น “บ้านหรือคอนโด” มักจะเป็นทางเลือกแรกๆที่หลายคนสนใจ เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการถือครอง หรืออาจปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในยุคสมัยนี้ คนไทยเมื่อแต…http://benyarat.com/2015/04/%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%

Advertisements