Leave a comment

ประกันสังคม…สิทธิ์พร้อมใช้ที่ถูกลืม!

ประกันสังคม เป็นกองทุนที่นายจ้างขึ้นทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ให้กองทุนเป็นผู้ช่วยจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง ไม่ว่าจะกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือตายเนื่องจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือเจ็บป่วยเป็นโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำ…http://benyarat.com/2015/05/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/ #Lifestyle, #Money

Advertisements

About Aumnuay

มีความสุขที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ แล้วนำมาแบ่งปัน เล่าต่อ ผ่านงานเขียน สั้นบางยาวบ้าง แต่มั่นใจว่าคนอ่านจะได้ประโยชน์แน่นอน รับให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ การทำ Content

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: